PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

 

Vergi Danışmanlığı

 

 

İvme Mali Müşavirlik olarak sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve çalışma birikimiyle, müşterilerimize etkin bir vergi politikası önermek, profesyonel ekibimizle birlikte çözüm ortağı olmak ve müşterilerimizin finansal anlamda bir adım önde olmalarını sağlamak temel hedefimizdir.

 

Vergi danışmanlığına ilave olarak Mali Müşavirlik firmamız tarafından sağlanması gereken tüm hizmetleri sunmaktayız. Mali Müşavirliğimiz ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren özel sektör firma tecrübeleri ile bilgi ve deneyimleri ile her türlü ihtiyacınıza cevap vermeye hazır durumdadır.

 

Tüm bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ve profesyonel düşünen ekibimizle vergi ile ilgili her türlü konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca müşterilerimizin idare ile yaşayabilecekleri vergisel sorunlarda, onlara çok yönlü irdelenmiş en uygun çözüm önerilerini sunmaktayız. İvme Mali Müşavirlik olarak olası vergi incelemeleri sırasında veya sonrasında gerek uzlaşma gerekse dava aşamalarında mükellefle birlikte tüm yasal süreç yakından takip edilmekte, süreç tamamlanana ve sonuç alınana kadar dikkatli bir şekilde izlenmekte, inceleme ve yargı aşamalarında fiilen danışmalık hizmeti verilmektedir.

 

Danışmanlık sürecinde müşterilere verilen görüşlerin öneminin farkında olarak onlara en güvenilir ve kendi durumlarına en uygun çözümü sunmaktayız.

 

 

Transfer Fiyatlandırması

 

 

Transfer Fiyatlandırması düzenlemeleri ile vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için mükelleflerin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yaptıkları tüm işlemlerinin emsaline uygunluğu vergi idaresi tarafından sürekli ve dikkatli bir şekilde araştırılmaktadır. Bu noktada, her mükellefe özgü stratejiler belirlemek önem kazanmaktadır. İvme Mali Müşavirlik olarak, sahip olduğumuz tecrübe ile firmalara özel Transfer Fiyatlandırması stratejileri belirleyerek ileride yaşanabilecek olası vergisel riskler için kalıcı çözümler sunmaktayız.

 

 

Transit Ticaret

 

 

Müşterilerimiz transit ticaret mevzuatı konusunda aydınlatılarak, vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca uygulamada ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin zamanında hazırlanması sağlanarak resmi kurumlarla olan ilişkilerin doğru ve hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

 

 

Gümrük Ve Dış Ticaret İşlemleri

 

 

İthalat ve ihracattaki artış ve daha çok mükelleflerin yurtdışı işlerinde yaşanan artışlar, gümrük ve dış ticaretle ilgili konuların daha fazla önem kazanmasına yol açmıştır. İvme Mali Müşavirlik olarak, sahip olduğumuz bilgi birikimi ile yurtdışı mal alış ve satışlarına ilişkin işlemler başta olmak üzere bu konu kapsamında değerlendirilebilecek her türlü konuda müşterilerimize ihtiyaç duydukları hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmetlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 

- Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları

- Gümrük Vergileri

-  Sorumlu Sıfatıyla KDV Uygulamaları

- Gümrükte KDV Uygulamaları

- ÖTV Uygulamaları

- Geçici İthalat

- Bedelsiz İthalat

- Transit Ticaret Uygulamaları

- Finansal Leasing (Cross Border Leasing)

- Serbest Bölgeler

- Avrupa Birliği Uygulamaları

- Serbest Ticaret Antlaşmaları

 

 

Mali Hukuk Danışmanlığı

 

 

İvme Mali Müşavirlik sahip olduğu tüm bilgi, tecrübe ve donanımı ile şirketlerin mali konulardaki hukuki ihtiyaçlarına cevap vermektedir. İvme Mali Müşavirlik özel sektörde elde ettikleri tecrübe ve bilgileriyle şirketlerin bu alanda karşılaştıkları hukuki konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar. Genç ve dinamik ekibimiz, müşterilerimize en güncel bilgiyi hızlı ve etkin bir biçimde sunarak ihtiyaçlarına cevap vermektedirler.

 

Bu kapsamda, başta Ticaret Hukuku olmak üzere Rekabet Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Yabancı Sermaye mevzuatı gibi özellikli konular ile müşterinin bulunduğu sektör veya yatırım bölgesi gibi farklılıklar nedeniyle tabi olduğu farklı mevzuat alanlarında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

 

 

Uluslararası Vergi Hizmetleri

 

 

Türkiye’ye yapılan yurt dışı sermaye yatırımlarının son yıllarda artış göstermesi sonucunda İvme Mali Müşavirlik müşteri portföyüne de yabancı sermayeli şirketler dahil olmuştur. Yurt dışı merkezli bu firmaların sadece yerel mevzuat ile ilgili sorunları olmayıp, doğal olarak Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında da bilgilendirilmek ve yönlendirilmek istemektedirler. Bu çerçevede, müşterilerin yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler ve kendilerine sağlanan vergisel avantajlar yabancı sermayeli yatırımcılar için büyük önem arz etmektedir.

 

İvme Mali Müşavirlik,Bu konudaki danışmanlık sürecinde, yerli ve yabancı sermayeli müşterilerimizin taleplerine yazılı görüşler vermenin yanı sıra istekleri doğrultusunda toplantılara iştirak edilerek çok yönlü çözüm önerileri sunulmaktadır.

 

Şirket Kuruş, Birleşme,Bölünme ve Devir İşlemleri

 

 

Şirket kuruluş işlemlerinden, sıra dışı ortaklık yapılarına uygun yönetim ve yetki belirlemesine, nevi değişikliğinden devir, bölünme işlemlerine kadar her türlü tescile konu işlemler için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Birleşme, devir, tam ve kısmi bölünme, hisse değişimi konularında kazandığımız tecrübe dikkate alındığında sektörün önde gelen şirketlerinden biri olduğumuzu belirtmek isteriz.

 

Şirketlerin hangi yöntemi seçmelerinin daha avantajlı olacağının belirlenmesinden, devre veya bölünmeye konu bilanço veya varlıkların tespitine, ilgili değerlemelerin yapılması, tescil işlemleri, devir veya bölünme öncesi ve sonrası muhasebe kayıtlarının yapılmasına kadar verilen danışmanlık hizmetleri, bu konuda vermiş olduğumuz hizmetlerin sadece bir kaçıdır.

 

Teşvik Uygulama ve Destek Danışmanlığı

 

 

İvme Mali Müşavirlik olarak, Teşvik belgeli yatırımlara sağlanan desteklerden, Serbest Bölgelerde yürütülen faaliyetlere yönelik teşviklere, Ar-Ge teşviklerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan desteklere kadar tüm teşvik ve destek unsurlarını yakından takip etmekte, hem genel nitelikteki hem de her sektöre özgü teşvikler konusunda müşterilerimizi sürekli bilgilendirmekte ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Devletlerin ve uluslararası kuruluşların müteşebbislere sağladığı teşvik, destek ve fonlar çoğu zaman bağımsız bir raporla denetlenmek zorundadır. Bu kapsamda, müşterilerimizden bu tür teşvik ve desteklerden yararlananlarının mali uygunluk raporları, fonu sağlayan kurumun istekleri doğrultusunda hazırlanmaktadır. Müşterilerimizin olası yatırımlarının da, destek ve teşvik şartları karşısındaki durumu da araştırılmakta, mali ve vergisel sonuçlarına ilişkin raporlar sunulmaktadır.

 

Vergi Uyuşmazlıkları

 

 

Vergi mevzuatının karmaşık yapısı uygulamada idare ile mükellefler arasında ihtilafların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Vergi ihtilafları idari yolla çözümlenebileceği gibi zaman zaman yargısal yollara da başvurulması gerekebilmektedir.

 

Şüphesiz ki, bu karmaşık yapı içinde ihtilafların çözümü, hem vergi mevzuatına hâkimiyet, hem de bu alandaki birikimlere dayalı bir yorumlama gücünü ve ikna kabiliyetini gerekli kılmaktadır. Özellikle yargı organları ile idare arasındaki görüş farklılıkları da iyi bilinmesi gereken hususlardan olup, İvme Mali Müşavirlik olarak yakından takip ederek hazırlamış olduğumuz güncel, sistematik ve tasnifli yargı kararları arşivi ile müşterilerimize yol gösterici olmaktayız.

 

Yargı kararlarının yakından takip edilmesi ve idari otoriteler ile yargı kararları arasındaki çelişkilerin tespit edilmesi, müşterilerimize hem uyuşmazlıkların çözümünde, hem de olası bir uyuşmazlık yaşanmadan önce tedbir alınması anlamında ciddi katkı sağlamaktadır. Yaşanabilecek bu tür çatışmaların her aşamasında, deneyimli ve kaliteli çalışanlarımız müşterilerimizin yanında olacaklardır.

 

İvme Mali Müşavirlik müşterilerine, vergi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak hâlihazırda aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 

- Vergi incelemeleri esnasında ve sonrasında ilgili makamlara bilgi vermek, açıklamalar yapmak, inceleme elemanları ile görüşmek ve yapılacak toplantılara iştirak etmek, tutanakları gözden geçirmek, bilgi belge ve dökümleri hazırlamak.

- Tarhiyat öncesi ve/veya sonrası uzlaşma komisyonlarına başvurularda bulunmak, komisyon toplantılarına katılmak,

- Üst idari makamlara düzeltme başvuruları yapmak

- Vergi yargı organlarına yapılacak başvuruları hazırlamak.

- Mükelleflere idare ile olan ilişkilerinde yardımcı olmak ve yazılı görüş(mukteza/özelge) almak, alınan yazıların değerlendirilmesi konularında profesyonel destek sağlamak.

 

Kurumsal Finansman

 

Günümüz dünyasında, şirketlerin öngörülebilir tahminler oluşturup, yatırımlar yapabilmesi doğru bir finansman ayağını oluşturmalarıyla yakından ilgilidir. Bu noktada, piyasa risklerinin yanı sıra, şirket içi teknik ve mali risklerin belirlenmesi de büyük önem arz etmektedir. İvme Mali Müşavirlik olarak bu konuda başlıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

 

- Şirket alım, satım ve yeniden değerleme işlemlerinde finansal riskleri ortadan kaldırmaya yönelik risk faktörlerinin denetlenmesi,

- Ortaklık durumlarında kayıtlara ve tablolara yansımamış, önceden doğmuş ve sonradan doğabilecek finansal ve hukuki risklerin belirlenmesi.

- Şirket bütçeleme çalışmalarının başlatılması ve işleyişin takibi.

- Proje veya işletme finansmanında finansman modellerinin irdelenmesi.

- Şirket verilerinin aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde raporlanması.

 

Muhasebe Sistemi Kurulması Ve Destek Hizmetleri

 

 

Müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda, muhasebe ve mali işler yönetim hizmetleri kapsamında muhasebe, bordro, raporlama, sistem desteği ve benzeri konularda hizmet vermekteyiz.

 

Bu kapsamda firmamızın sunduğu hizmetler ana başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir.

- Şirket yasal defter kayıtlarının ve mali tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve mali mevzuata uygunluğu açısından düzenlenmesi ve denetimi.

- Şirket muhasebe kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin mali mevzuata uygunluğunun denetimi.

- Kanunen verilmesi zorunlu beyanname, bildirge ve tabloların denetimi ve hazırlanması.

- Holding, şirket veya iştiraklerinin mali yapılarının incelenerek reorganizasyonu çalışmalarının yapılması.

- Yeni kurulacak şirketlerin mali yapı ve muhasebe sistemlerinin kurulması.

- İmalat işletmelerinde maliyet hesaplarının denetimi.

- Yıl sonu envanter işlemlerinin denetimi.

- Yılsonu faaliyet raporlarının hazırlanması.

- Bilgisayar yazılım programlarının seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması.

- Bordro ve personel yönetimi ile ilgili olarak destek sağlanması.

 

 

Eğitim

 

 

İvme Mali Müşavirlik bilginin eşsiz gücüne inanmaktadır. Sahip olduğu tüm bilgi ve tecrübeleri hem kendi ekibi hem de müşteri portföyündeki şirketlerin muhasebe birimleri ile paylaşmaktadır.

 

İvme Mali Müşavirlik olarak takip eden değil yol gösteren olabilmek için şirket içi eğitime büyük önem verilmektedir.

Haftalık olarak düzenlenen eğitimlerimizde deneyimli çalışanlarımız belirlenen konularda sunumlar yapmaktadırlar. Önem arz eden ve özellikli konularda Mali Müşavirlerimiz veya üniversite hocaları da çalışanlarımıza belirli dönemlerde eğitimler vermektedirler.

Müşterilerimizin muhasebe ve iç kontrol birimlerine de ihtiyaç duydukları alan ve konularda eğitimler verilmektedir.

 

Türk Ticaret Kanunu Ve Uygulamaları

 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, ticari hayatta önemli değişiklikler olmuştur. Uzman kadromuzla Kanunun yazım aşamasından itibaren yoğun bir inceleme ve değerlendirme yapılarak süreç takip edilmiş ve ticaret mevzuatına tam hâkimiyet sağlanmıştır.

 

Türk Ticaret mevzuatı anlamında aşağıdaki hizmetleri vermektedir;

-Şirketlerin kuruluş ve faaliyete geçiş işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,

-Şirketlerin yeniden yapılandırılması, birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,

-Şirket genel kurul ve yönetim kurullarında önem arz eden iş ve işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,

-Temettü dağıtımlarının Kanuna uygun olarak gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,

-Defter ve belgelerin TTK açısından uyumunun sağlanması,

-Sermaye artırım ve azaltım işlemlerinin koordinasyonu ve gerekli raporların hazırlanması,

-Teknik iflas, konkordato gibi özellikli hususların analizi.