PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


BDP Güncelleme (21.06.2019)

Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2016/172 Başvuru Numaralı Kararı (20.06.2019)

Anayasa Mahkemesinin 15/5/2019 Tarihli ve E: 2018/142, K: 2019/38 Sayılı Kararı (20.06.2019)

Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2018/136, K: 2019/21 Sayılı Kararı (20.06.2019)

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen Cezaların Red ve İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.06.2019)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) (18.06.2019)

Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV Uygulanmıyor (17.06.2019)

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki…Karar (Karar Sayısı: 1149) (17.06.2019)

14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148) – Hurda Araç ÖTV (15.06.2019)

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2019)

Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı (14.06.2019)

Serbest Zaman İzni Olarak Kullandırılan Fazla Mesai Ücreti Sigorta Primine Tabi Değildir (13.06.2019)

SGK Genelgesi 2019/15 - 5510 Sayılı Kanunun Ek 16ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları (13.06.2019)

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (13.06.2019)

Hurdaya Çıkarılan Araçlar ile İlgili Terkin Edilecek ÖTV Tutarı Arttırıldı (12.06.2019)

7176 Sayılı Kanun – Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (12.06.2019)

Defter Beyan Sistemine Gelir Kayıt Alt Türleri Eklenmiştir (11.06.2019)

E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet Daha - Ölüm Halinde Kıst Dönem Beyannamesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Tam Dönem Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru; (11.06.2019)

SGK Genelgesi 2019/13 (11.06.2019)

SGK Genelgesi 2019/14 (10.06.2019)

Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki) (07.06.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/145] ve [01/146] Sayılı Kararları (07.06.2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507) (01.06.2019)

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) (01.06.2019)

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nin Güncellenmiş Versiyonu Yayımlanmak Üzere Resmî Gazete’ye Gönderilmiştir. (31.05.2019)

Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru; (31.05.2019)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi e- Beyanname Şifresi (31.05.2019)

Vergi Levhası Yazdırma Süresi 31 Mayıs 2019 Günü Sona Eriyor (30.05.2019)

Yevmiye Defteri’nin Kapanış Onayı (Tasdiki) Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekir (30.05.2019)

Defter Beyan Sistemine İş Güvenliği ve İş Sağlığına Ait Gider Türleri Eklenmiştir (30.05.2019)

Vergiden Muaf Çalışan ve İş Sözleşmesi Net Ücret Olan Sigortalının SPEK’e Esas Brüt Ücretinin Hesaplanması (30.05.2019)

Emekli Aylığı, Sigortalının Kasıt veya Kusuru Olmaksızın Kesilenlere Eksik Kalan Prim Ödeme Gün Sayısını Borçlanarak Yeniden Emekli Aylığı Alma Hakkı Sağlandı (30.05.2019)

İş Göremezlik Raporlarında Aranan Başhekim Onayı Kaldırıldı (30.05.2019)

Anayasa Mahkemesinin E. 2019/5, K. 2019/24 Sayılı Kararı (30.05.2019)

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (30.05.2019)

Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine Esas İş Göremezlik Raporlarında Aranan Başhekim Onayı Kaldırıldı (29.05.2019)

Birçok Ürüne Geri Kazanım Payı Ücreti Geliyor. Uygulaması İmkansız Olan Bu Düzenleme Yeniden Gözden Geçirilmelidir… (29.05.2019)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35 İnci Madde Uygulaması (29.05.2019)

2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik (29.05.2019)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.05.2019)

Vergi Levhasının Alınması (Son Gün 31.05.2019) (28.05.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (27.05.2019)

EFR-Finansal Tabloların Elektronik Ortamda Alınmasına Başlanacaktır. (27.05.2019)

Şirketlerin Mali Yapılarının Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler Raporu (27.05.2019)

SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)

Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)

Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)

Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)

Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)

İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)

Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)

Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı (16.05.2019)

Anayasa Mahkemesinin 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı (16.05.2019)

Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi (15.05.2019)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111) (15.05.2019)

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti (Karar Sayısı: 1106) (15.05.2019)

Vergi Levhası 31.05.2019 Tarihine Kadar Oluşturulacaktır (14.05.2019)

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yenilikler (14.05.2019)

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçmek İsteyen Katma Değer Vergisi Mükellefleri İçin Önemli Duyuru (13.05.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.05.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/123] Sayılı Kararı (11.05.2019)

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (E-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi) (11.05.2019)

Defter Beyan: KDV4 Beyannamesi Kullanıma Açılmıştır (10.05.2019)

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Ruhsatı Düzenleyen Makam Tarafından Verilecektir (10.05.2019)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı (10.05.2019)

SGK Genelgesi 2019/9 – 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik (07.05.2019)

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik (07.05.2019)

Defter Beyan: Geçici Vergi Beyannamesinde Güncellemeler (07.05.2019)

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında (04.05.2019)

Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi; (03.05.2019)

2019/1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri (03.05.2019)

1013 sayılı Karar ile KDV ve ÖTV Oran, Matrah ve Tutarlarında Yapılan Değişiklikler (03.05.2019)

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ Taslağı (02.05.2019)

2019/Ocak Döneminden İtibaren, E-Defter Beratları İle Birlikte "Defter Raporu Beratı" Da Sisteme Yüklenmesi Gerekmektedir (02.05.2019)

Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranı Değişikliği (02.05.2019)

KDV ve ÖTV’de Matrah, Tutar ve Oran Değişikliği (02.05.2019)

Hatırlatmalar - Vergi Levhasının Alınması (02.05.2019)

2019 GVK Geçici 67 nci Madde Rehberi (02.05.2019)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1015) (01.05.2019)

Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1013) (01.05.2019)

30 Nisan 2019 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması, İmzalanması ve Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi 6 Mayıs 2019 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır (29.04.2019)

Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler (29.04.2019)

Yabancı Statüsünde Çalışan Sigortalıların Eksik Gün Nedenleri Genişletildi (29.04.2019)

TÜRMOB: Katılım Payı Beyannameleri Hakkında (27.04.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/119] Sayılı Kararı (27.04.2019)

Hatırlatmalar – Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi (26.04.2019)

Defter Beyan Sisteminde Mükelleflere Gelen Güncelleme (25.04.2019)

Elektronik Defter Beratları Yükleme Süresinin Uzatılmasını Talep Ettik (24.04.2019)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.04.2019)

Poşet Beyannamesi Defter Beyan Sistemine Eklendi (23.04.2019)

Defter Beyan: 093-094-095 Tür Kodları Kullanıma Açılmıştır (22.04.2019)

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Mart Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.04.2019 Tarihine Uzatıldı (22.04.2019)

Poşet Beyannamesi Süre Uzatımı Hakkında (20.04.2019)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1003) (19.04.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (18.04.2019)

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.04.2019)

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği (18.04.2019)